Packing Room Jewelry

งานควบคุมความชื้นห้อง Packing Room 1 & Packing Room 2 

Room Temp 25-26C , Humidity Target 50-60%RH

ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น รุ่น UDR-8360D ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 360 ลิตร/วัน

โดยทำการติดตั้งเครื่องไว้ในห้อง AHU และ เชื่อมต่อระบบท่อส่งลมแห้ง เข้ากับระบบท่อ AHU 

เพื่อใช้งานควบคุมความชื้นภายในห้องให้ได้ตามค่าที่ต้องการ