Cannabis Green house

Green House โรงเรือนปลูกกัญชา
Room Temp 27-30°C (Amb.) , Humidity Target 40-70%RH
ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น รุ่น UDR-8500 จำนวน 2 เครื่องในการใช้งาน
ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 500 ลิตร/วัน
เหมาะสำหรับใช้ในห้องปลูกที่เป็นโรงเรือน Green House 
เนื่องจากกระบวนการปลูกมีการรดน้ำ ทำให้มีความชื้นสะสมสูงกว่าห้องอื่นๆ