โรงเรือนปลูกพืช

โรงเรือนปลูกพืช (Green House) Room Temp 27-30°C (Amb.) , Humidity Target 40-70%RH
ทีมวิศวกรเลือกใช้เครื่องลดความชื้น รุ่น UDR-8500 จำนวน 2 เครื่อง ประสิทธิภาพในการดูดความชื้น 500 ลิตร/วัน
ในกระบวนการปลูกพืชต้องมีการรดน้ำ ทำให้มีความชื้นสะสมสูง ซึ่งก่อให้เกิดโรคพืชจากเชื้อรา และ แบคทีเรียได้
นอกจากการตัดแต่งใบเพื่อลดความชื้นแล้ว จึงมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องลดความชื้นช่วยควบคุมความชื้นให้อยู่ในค่าที่เหมาะสม 
เพื่อป้องกันการเกิดโรคพืชจากเชื้อรา และ แบคทีเรีย